Có 1 kết quả:

zhē yǎn

1/1

zhē yǎn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to cover
(2) to mask
(3) to cover up or conceal (the truth etc)