Có 1 kết quả:

zhē dǎng

1/1

zhē dǎng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to shelter
(2) to shelter from