Có 1 kết quả:

zhē duàn ㄓㄜ ㄉㄨㄢˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to cut off
(2) to interrupt
(3) to prevent access