Có 1 kết quả:

zhē xiá gāo

1/1

zhē xiá gāo

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

concealer (cosmetics)