Có 1 kết quả:

zhē mù yú

1/1

zhē mù yú

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

milkfish (Chanos chanos)