Có 1 kết quả:

zhē mù yú ㄓㄜ ㄇㄨˋ ㄩˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

milkfish (Chanos chanos)