Có 1 kết quả:

zhē xiū

1/1

zhē xiū

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to cover up one's embarrassment
(2) to hush up a scandal