Có 1 kết quả:

zhē xiū bù

1/1

zhē xiū bù

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) G-string
(2) loincloth
(3) fig. last semblance
(4) CL:塊|块[kuai4]