Có 1 kết quả:

zhē gài

1/1

zhē gài

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to hide
(2) to cover (one's tracks)

Một số bài thơ có sử dụng