Có 1 kết quả:

zhē bì

1/1

zhē bì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to cover
(2) to hide from view
(3) to obstruct or block
(4) defilade (military)

Một số bài thơ có sử dụng