Có 1 kết quả:

zhē hù bǎn

1/1

zhē hù bǎn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) shield
(2) protective board