Có 1 kết quả:

zhē zhē yǎn yǎn

1/1

zhē zhē yǎn yǎn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to be secretive; to try to cover up (idiom)