Có 1 kết quả:

zhē yáng

1/1

zhē yáng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to shield from the sun