Có 1 kết quả:

zhē yáng

1/1

zhē yáng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to shield from the sun