Có 1 kết quả:

chí màn

1/1

chí màn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) slow
(2) late