Có 1 kết quả:

chí zhì xiàn xiàng

1/1

Từ điển Trung-Anh

hysteresis