Có 1 kết quả:

zūn lìng

1/1

zūn lìng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to obey orders