Có 1 kết quả:

zūn bàn

1/1

zūn bàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to handle in accordance with (the rules)