Có 1 kết quả:

zūn mìng

1/1

zūn mìng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to follow your orders
(2) to do as you bid