Có 1 kết quả:

zūn fèng

1/1

zūn fèng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to conform
(2) to obey faithfully