Có 1 kết quả:

zūn shǒu

1/1

zūn shǒu

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to comply with
(2) to abide by
(3) to respect (an agreement)