Có 1 kết quả:

zūn xíng

1/1

zūn xíng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to follow
(2) to obey
(3) compliance

Một số bài thơ có sử dụng