Có 1 kết quả:

zūn yī zhǔ

1/1

zūn yī zhǔ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to follow the doctor's advice
(2) as instructed by the physician