Có 1 kết quả:

qiān xǐ

1/1

qiān xǐ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to migrate
(2) to move

Một số bài thơ có sử dụng