Có 1 kết quả:

xuǎn dìng

1/1

xuǎn dìng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to select
(2) to choose
(3) to settle on