Có 1 kết quả:

yí chuán gōng chéng

1/1

Từ điển Trung-Anh

genetic engineering