Có 1 kết quả:

yí hài wú qióng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to have disastrous consequences
(2) also written 貽害無窮|贻害无穷[yi2 hai4 wu2 qiong2]