Có 1 kết quả:

yí fù zǐ

1/1

yí fù zǐ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

posthumous child