Có 1 kết quả:

Liáo níng gǔ dào niǎo

1/1

Từ điển Trung-Anh

Archaeoraptor liaoningensis (bird-like dinosaur found in Liaoning province)