Có 1 kết quả:

liáo kuò

1/1

liáo kuò

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) vast
(2) extensive

Một số bài thơ có sử dụng