Có 1 kết quả:

jù rán

1/1

jù rán

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(literary) all of a sudden