Có 1 kết quả:

bì yùn huán

1/1

bì yùn huán

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) coil
(2) contraceptive coil
(3) intrauterine device