Có 1 kết quả:

bì shí jiù xū ㄅㄧˋ ㄕˊ ㄐㄧㄡˋ ㄒㄩ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) stay clear of the enemy's main force and
(2) strike at his weak points