Có 1 kết quả:

bì xiǎn

1/1

bì xiǎn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to flee from danger
(2) to avoid danger
(3) to minimize risk
(4) (finance) hedge