Có 1 kết quả:

bì nàn

1/1

bì nàn

phồn thể

Từ điển phổ thông

tỵ nạn

Từ điển Trung-Anh

(1) refuge
(2) to take refuge
(3) to seek asylum (political etc)

Một số bài thơ có sử dụng