Có 1 kết quả:

bì fēng chù

1/1

bì fēng chù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) lee
(2) windstop