Có 1 kết quả:

yāo gōng

1/1

yāo gōng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to take the credit for sb's achievement