Có 1 kết quả:

suì hù

1/1

suì hù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

forbidding entrance to a large, quiet house