Có 1 kết quả:

huán jià

1/1

huán jià

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to make a counteroffer when haggling
(2) to bargain