Có 1 kết quả:

huán kǒu

1/1

huán kǒu

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to retort
(2) to answer back