Có 1 kết quả:

huán jī

1/1

huán jī

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to hit back
(2) to return fire

Một số bài thơ có sử dụng