Có 1 kết quả:

huán kuǎn

1/1

huán kuǎn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) repayment
(2) to pay back money