Có 1 kết quả:

huán lǐ

1/1

huán lǐ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to return a politeness
(2) to present a gift in return