Có 1 kết quả:

huán dài

1/1

huán dài

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to repay a loan