Có 1 kết quả:

huán hún

1/1

huán hún

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to return from the grave
(2) (old) to recycle (waste products)

Một số bài thơ có sử dụng