Có 1 kết quả:

miǎo míng míng

1/1

miǎo míng míng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) far off
(2) distant

Một số bài thơ có sử dụng