Có 1 kết quả:

biān jiè céng

1/1

Từ điển Trung-Anh

boundary layer