Có 1 kết quả:

biān mén

1/1

biān mén

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) side door
(2) wicket door

Một số bài thơ có sử dụng