Có 1 kết quả:

Máng shān xíng

1/1

Máng shān xíng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) a form of Yuefu 樂府|乐府 mourning song or elegy
(2) lit. to visit a tomb on Mt Mang