Có 1 kết quả:

nà shí

1/1

nà shí

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) then
(2) at that time
(3) in those days

Một số bài thơ có sử dụng